پوشش های قابل ارائه در رشته های مهندسی:

بیمه تمام خطر پیمانکاران C.A.R     

بیمه تمام خطر نصب E.A.R    

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری C.P.M

بیمه سازه های تکمیل شده C.E.C.R     

بیمه شکست ماشین آلات M.B     

بیمه تجهیزات الکترونیک E.E     

بیمه فساد کالا در سردخانه D.O.S

 

پوشش های قابل ارائه در رشته های خاص:

بیمه  انرژی

بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی

بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما